Behandling av personuppgifter

 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna är:
Finans2 AB, org.nr 556955-2291• Postadress: Svärdvägen 21, 182 33 DANDERYD•
Besöksadress: Svärdvägen 21, 182 33 DANDERYD
E-post: info@finans2.se  •  Tel: 08-473 0330

 

Finans2 AB , ved verkställande direktör är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Finans2 behandlar personuppgifter avseende gäldenärer för att bedriva inkassoverksamhet och hanterar i samband därmed de personuppgifter som är nödvändiga för inkassohanteringen av enskilda ärenden.

De personuppgifter som behandlas är bland annat namn, kontaktinformation, personnummer och uppgifter om eventuellt ombud. Uppgifter registreras om gäldenärens betalningsförmåga samt personliga och ekonomiska förhållanden som kan utgöra underlag för hur ärendet ska handläggas. I de fall betalningsförpliktelsen inte fullgörs kan en fordran bli föremål för bevakningsåtgärder.

Personuppgifter behandlas under den tid de är aktuella och nödvändiga under den tid ett ärende är aktuellt, normalt till dess att en fordran är slutligt betald. Uppgifterna sparas även en tid efter ärendets avslutande för att möjliggöra myndighetsinspektion.

Anställda i Finans2 omfattas av sekretess- och konfidentialitetsplikt vid behandling av inkassoärenden.

Vi tillhandahåller personuppgifter till fordringsägare, domstolar och myndigheter när detta är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen, genom fullmakt eller stadgar.

Vi använder Intility AS i Norge som leverantör avseende IT-verksamhet och databehandling. Deras behandling av personuppgifter som vi ansvarar för regleras i ett separat databehandlingsavtal.

I vissa fall kan Finans2 komma att överföra personuppgifter till land utanför EU och EES (sk tredjeland) samt till utländska organisationer. Sådan överföring sker endast under förutsättning att övriga regler i Dataskyddsförordningen följs.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Du har därutöver rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till sådana personuppgifter.

Begäran enligt ovan ska göras genom att skicka ett e-postmeddelande till info@finans2.se.

Om du anser att Finans2 inte tillvaratar dina rättigheter gällande dina personuppgifter har du möjlighet att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att kontakta Datainspektionen kontaktinformation finns tillgängligt på www.datainspektionen.se.